10 arcmin square
Hiltner 960 = BD+38 4058
20 23 28.60  +39 20 57.00 (2000)
V = 10.62
 

           P%      +/-     Theta  +/-
N       5.207   .095    56.85   .52
U       5.459   .078    56.13   .41
B       5.720   .061    55.06   .31
V       5.663   .021    54.79   .11     5,var
R       5.210   .029    54.54   .16
I         4.455   .030    53.96   .19